Vad är ett lågt klimatavtryck?

Vi definierar ett lågt klimtavtryck som en halvering jämfört med dagens nivå. Detta bottnar i FNs Parisavtal som menar att det krävs just en halvering av utsläppen av växthusgaser till 2030 för att förhindra att vi överstiger 1,5-graders global uppvärmning.

För att ge siffrorna mening har vi skapat en klimatskala som tydligt visar dagens nivå och vilket klimatavtryck som är lågt och i linje med FN’s 1,5 gradersmål. Forskningsinstitutet Rise har hjälpt oss ta fram data på vilket klimatavtryck vi i snitt har idag.

I skalan finns klimatavtryck för både portion och per kilo eftersom vissa artiklar utgör en hel måltid medan andra inte gör det. För våra pajer, soppor och andra ”enportionsrätter” är det portionen och den måltiden du äter som är vägledande. För alla andra produkter, som inte utgör en fullgod måltid är det klimatavtrycket per kilo som gäller.

Klimatavtryck mäts i koldioxidekvivalenter, förkortat CO2e, som är ett mått på de samlade utsläppen av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Våra beräkningar omfattar hela kedjan från primärproduktion av råvaror till färdigt livsmedel inklusive förpackning.

CO2e= Koldioxidekvivalenter, förkortat CO2e, Är ett mått på de samlade utsläppen av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Andra växthusgaser är till exempel metan och lustgas, vilkas effekt räknas om till CO2e.

Forskningsinstitutet RISE har hjälpt oss med att räkna ut dagens snitt för livsmedel.

Genom att klimatberäkna alla våra produkter får vi en kartläggning av klimatpåverkan. Utifrån detta kan vi sedan ytterligare styra innovation och produktutveckling mot till exempel de råvaror och jordbruksmetoder som innebär en lägre klimatpåverkan. Exempel på detta är vårt fokus på det vegetariska sortimentet Veggie och våra frysta och kylda soppor. 

Generellt sett kan man säga att vi på en gruppnivå bör äta mer från växtriket och mindre från djurriket. Enskilda individers förutsättningar kan se annorlunda ut. 

 

Ökad mängd växthusgaser leder till temperaturökning. Den globala uppvärmningen påverkar ekosystem, mängd nederbörd, biologisk mångfald, ger kraftigare väderhändelser och höjer havsnivån. De negativa konsekvenserna för både människor och djur är omfattande.

Kriterierna för ekologisk produktion tar inte hänsyn till produkternas klimatavtryck utan har regler för t.ex. bekämpningsmedel och konstgödsel. Vår märkning fokuserar på klimatpåverkan och innefattar inte andra hållbarhetsaspekter.